Telerau

Telerau ac Amodau'r Wefan

1 Y Telerau ac Amodau hyn

1.1 Yr amodau a thelerau hyn (ynghyd â'r dogfennau y cyfeirir atynt ynddo) (gyda'i gilydd, mae'r rhain “termau”) Yn nodi ar ba sail y gallwch ddefnyddio’r wefan premier-dream.com (ein“ safle”), Boed fel gwestai neu ddefnyddiwr cofrestredig. Darllenwch y telerau defnyddio hyn yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio ein gwefan.

1.2 Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n nodi eich bod chi'n derbyn y telerau hyn a'ch bod chi'n cytuno i gadw atynt. Os na chytunwch â'r telerau hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan.

1.3 Rydym yn argymell y dylech argraffu copi o'r telerau ac amodau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

2 Gwybodaeth amdanom ni

2.1 Gweithredir ein gwefan gan Dream Pharmacy 24/7 Enterprises Ltd 2018 (o dan yr enw masnachu Dream Pharmacy 24/7 Enterprises Ltd 2018) (“we”). Rydym yn gwmni sydd wedi'i gorffori yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 8805262. Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw: 6619 Forest Hill Dr # 20, Forest Hill, TX 76140, UDA: GB186080986. Rydym yn gwmni cyfyngedig.

2.2 Rydym yn cael ein rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd ac rydym wedi cofrestru gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol.

2.3 Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost canlynol: [e-bost wedi'i warchod] neu dros y ffôn gan ddefnyddio'r rhif canlynol: (714) 886-9690.

3 Mae yna delerau eraill a allai fod yn berthnasol i chi

3.1 Ein Polisi Preifatrwydd sydd hefyd yn berthnasol i'ch defnydd o'n gwefan, yn nodi'r telerau yr ydym yn prosesu unrhyw ddata personol a gasglwn gennych, neu yr ydych yn eu darparu i ni. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cydsynio i brosesu o'r fath ac rydych yn gwarantu bod yr holl ddata a ddarperir gennych yn gywir.

3.2 Os ydych chi'n prynu nwyddau o'n gwefan, bydd ein telerau ac amodau gwerthu yn berthnasol i werthu nwyddau o'r fath.

4 Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i'r telerau hyn

Rydym yn diwygio'r telerau hyn o bryd i'w gilydd. Bob tro yr hoffech ddefnyddio ein gwefan, gwiriwch y telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy'n berthnasol bryd hynny.

5 Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i'n gwefan

Efallai y byddwn yn diweddaru ac yn newid ein gwefan o bryd i'w gilydd i adlewyrchu newidiadau i'n cynhyrchion, anghenion ein defnyddwyr a'n blaenoriaethau busnes neu am unrhyw reswm arall.

6 Efallai y byddwn yn atal neu'n tynnu ein gwefan yn ôl

6.1 Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, bob amser ar gael nac yn ddi-dor. Efallai y byddwn yn atal neu'n tynnu'n ôl neu'n cyfyngu ar argaeledd ein gwefan i gyd neu unrhyw ran ohoni am resymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw ataliad neu dynnu'n ôl.

6.2 Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy'n cyrchu ein gwefan trwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o'r telerau defnyddio hyn a thelerau ac amodau cymwys eraill, a'u bod yn cydymffurfio â hwy.

7 Cyrchu ein gwefan

7.1 Bydd ein gwefan ac unrhyw wasanaethau a ddarperir trwy'r wefan yn Saesneg a'ch cyfrifoldeb chi fydd sicrhau eich bod yn deall y wybodaeth a'r cyngor ar ein gwefan yn llawn. Mae ein gwefan wedi'i chyfeirio at bobl sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd. Nid ydym yn cynrychioli bod cynnwys sydd ar gael ar neu trwy ein gwefan yn briodol i'w ddefnyddio neu ar gael mewn lleoliadau eraill.

7.2 O bryd i'w gilydd, gallwn gyfyngu mynediad i rai rhannau o'n gwefan, neu ein gwefan gyfan, i ddefnyddwyr sydd wedi cofrestru gyda ni.

7.3 Os dewiswch, neu os darperir cod adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth i chi fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol, a rhaid ichi beidio â'i datgelu i unrhyw drydydd parti. Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw god adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, p'un a ydych chi wedi'ch dewis chi neu wedi'i ddyrannu gennym ni, ar unrhyw adeg, os ydych chi yn ein barn ni wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau'r telerau defnyddio hyn.

7.4 Byddwn yn penderfynu, yn ôl ein disgresiwn, a fu torri'r telerau hyn trwy eich defnydd o'n gwefan. Pan fydd y telerau hyn wedi cael eu torri, gallwn gymryd unrhyw gamau sy'n briodol yn ein barn ni a gallwn arwain at gymryd pob un neu unrhyw un o'r camau a ganlyn:

7.4.1 tynnu'ch hawl i ddefnyddio ein gwefan yn ôl ar unwaith, dros dro neu'n barhaol;

7.4.2 cyflwyno rhybudd i chi;

7.4.3 achos cyfreithiol yn eich erbyn o ganlyniad i'r toriad;

7.4.4 datgelu gwybodaeth o'r fath i awdurdodau gorfodaeth cyfraith yr ydym yn teimlo sy'n rhesymol angenrheidiol.

7.5 Rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan neu ein gwasanaethau ar gyfer argyfyngau. Mewn argyfyngau, dylech ymgynghori â'ch meddyg lleol neu adran achosion brys eich ysbyty agosaf.

7.5 Bydd ein gwefan ac unrhyw wasanaethau a ddarperir trwy'r wefan yn Saesneg a'ch cyfrifoldeb chi fydd sicrhau eich bod yn deall y wybodaeth a'r cyngor ar ein gwefan yn llawn. Mae ein gwefan wedi'i chyfeirio at bobl sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd. Nid ydym yn cynrychioli bod cynnwys sydd ar gael ar neu trwy ein gwefan yn briodol i'w ddefnyddio neu ar gael mewn lleoliadau eraill.

7.6 Rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan neu wasanaethau ar gyfer argyfyngau. Mewn argyfyngau, dylech gysylltu â 999 mewn argyfwng meddygol neu 111 neu nid yw'r argyfwng yn peryglu bywyd.

8 Hawliau eiddo deallusol a sut y gallwch ddefnyddio deunydd ar ein gwefan

8.1 Ni yw perchennog neu ddeiliad trwydded yr holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan, ac yn y deunydd a gyhoeddir arno. Diogelir y gweithiau hynny gan gyfreithiau a chytuniadau hawlfraint ledled y byd. Cedwir pob hawl o'r fath.

8.2 Gallwch argraffu un copi, a gallwch lawrlwytho darnau o unrhyw dudalen (nau) o'n gwefan er mwyn cyfeirio atynt yn bersonol a gallwch dynnu sylw eraill yn eich sefydliad at ddeunydd a bostiwyd ar ein gwefan.

8.3 Rhaid i chi beidio ag addasu'r copïau papur na digidol o unrhyw ddeunyddiau rydych chi wedi'u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain nac unrhyw graffeg ar wahân i unrhyw destun sy'n cyd-fynd ag ef.

8.4 Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron deunydd ar ein gwefan bob amser.

8.5 Rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ran o'r deunyddiau ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded i ni wneud hynny gennym ni na'n trwyddedwyr.

8.6 Os byddwch yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o'n gwefan yn groes i'r telerau defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith a rhaid i chi, yn ôl ein dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r deunyddiau rydych wedi'u gwneud .

9 Ein hatebolrwydd

9.1 Darperir y deunydd sy'n cael ei arddangos ar ein gwefan (sy'n cynnwys y blog ar y wefan) heb unrhyw warantau, amodau na gwarantau ynghylch ei gywirdeb.

9.2 Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ein hatebolrwydd i chi lle byddai'n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod neu esgeulustod ein gweithwyr, asiantau neu isgontractwyr ac am dwyll neu gamliwio twyllodrus.

9.3 Bydd gwahanol gyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd yn berthnasol i atebolrwydd sy'n codi o ganlyniad i gyflenwi unrhyw gynhyrchion i chi, a nodir yn ein Telerau ac Amodau Cyflenwi.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr busnes ar ein gwefan:

9.4 Rydym yn eithrio'r holl amodau, gwarantau, sylwadau neu delerau ymhlyg eraill a allai fod yn berthnasol i'n gwefan neu unrhyw gynnwys arno.

9.5 Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, p'un ai mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os gellir rhagweld, yn codi o dan neu mewn cysylltiad â:

9.5.1 defnyddio, neu anallu i ddefnyddio, ein gwefan; neu

9.5.2 defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys sy'n cael ei arddangos ar ein gwefan.

9.6 Yn benodol, ni fyddwn yn atebol am:

9.6.1 colli elw, gwerthiannau, busnes neu refeniw;

9.6.2 ymyrraeth busnes;

9.6.3 colli'r arbedion a ragwelir;

9.6.4 colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu

9.6.5 unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr defnyddiwr:

9.7 Sylwch mai dim ond at ddefnydd domestig a phreifat yr ydym yn darparu ein gwefan. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes, ac nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb i chi am unrhyw golled elw, colli busnes, ymyrraeth busnes, neu golli cyfle busnes.

10 Cofrestru

10.1 Er mwyn defnyddio rhai o'r gwasanaethau ar ein gwefan, bydd gofyn i chi gofrestru gyda'n gwefan a chreu cofnod diogel personol ar-lein i gleifion. Rydym yn cadw'r hawl i atal neu derfynu mynediad ar unrhyw adeg os ydym yn credu y bydd eich defnydd parhaus o'n gwasanaethau yn niweidio eraill neu ni. Trwy gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth, rydych chi:

10.1.1 cadarnhau bod y wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn gywir ac yn gyflawn; a

10.1.2 cytuno i gadw'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn gyfrinachol a chymryd camau rhesymol i amddiffyn a pheidio â rhannu'r manylion mewngofnodi ar gyfer eich cofnod claf ar-lein ag unrhyw un;

Rhaid i 10.1.3 beidio â chreu mwy nag un cyfrif gyda'n gwefan; a

10.1.4 cadarnhau eich bod yn 18 oed neu'n hŷn.

11 Firysau, hacio a throseddau eraill

11.1 Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan yn ddiogel nac yn rhydd o fygiau neu firysau.

11.2 Rydych chi'n gyfrifol am ffurfweddu'ch technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a'ch platfform i gael mynediad i'n gwefan. Dylech ddefnyddio'ch meddalwedd amddiffyn firws eich hun.

11.3 Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan trwy gyflwyno firysau, trojans, abwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall yn fwriadol sy'n faleisus neu'n niweidiol yn dechnolegol.

11.4 Rhaid i chi beidio â cheisio sicrhau mynediad heb awdurdod i'n gwefan, y gweinydd y mae ein gwefan wedi'i storio arno neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'n gwefan.

11.5 Trwy dorri'r cymal 11 hwn, byddech yn cyflawni trosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn riportio unrhyw doriad o'r fath i'r awdurdodau gorfodi cyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy ddatgelu pwy ydych chi iddynt. Os bydd toriad o'r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith.

11.6 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig, firysau neu ddeunydd niweidiol arall yn dechnolegol a allai heintio'ch offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu ddeunydd perchnogol arall oherwydd eich defnydd o'n gwefan. neu i'ch dadlwythiad o unrhyw ddeunydd a bostiwyd arno, neu ar unrhyw wefan sy'n gysylltiedig ag ef.

12 Cysylltu â'n gwefan

12.1 Gallwch gysylltu â'n tudalen gartref, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy'n deg ac yn gyfreithiol ac nad yw'n niweidio ein henw da nac yn manteisio arno mewn unrhyw ffordd o gwbl, ond rhaid i chi beidio â sefydlu dolen yn y fath fodd ag i awgrymu unrhyw fath o gymdeithas, cymeradwyaeth neu ardystiad ar ein rhan ni lle nad oes un yn bodoli.

12.2 Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen o unrhyw safle nad yw'n eiddo i chi.

12.3 Rhaid peidio â fframio ein gwefan ar unrhyw safle arall, ac ni chewch greu dolen i unrhyw ran o'n gwefan heblaw'r dudalen gartref. Rydym yn cadw'r hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.

12.4 Os ydych am wneud unrhyw ddefnydd o ddeunydd ar ein gwefan ac eithrio'r hyn a nodir uchod, cyfeiriwch eich cais at: [e-bost wedi'i warchod]

.

13 Dolenni o'n gwefan

Lle mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod a allai godi o'ch defnydd ohonynt.

14 Awdurdodaeth a chyfraith berthnasol

Bydd gan lysoedd Lloegr awdurdodaeth unigryw dros unrhyw hawliad sy'n deillio o, neu'n gysylltiedig ag ymweliad â'n gwefan er ein bod yn cadw'r hawl i ddwyn achos yn eich erbyn am dorri'r amodau hyn yn eich gwlad breswyl neu unrhyw wlad berthnasol arall.

Bydd y telerau defnyddio hyn ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi ohonynt neu mewn cysylltiad â hwy neu eu pwnc neu ffurfiant (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghontractiol) yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

15 Cytundeb Cyfan

Mae'r telerau defnyddio hyn ac unrhyw ddogfen y cyfeirir ati'n benodol ynddynt yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngom ac yn disodli'r holl drafodaethau, gohebiaeth, trafodaethau, trefniant blaenorol, dealltwriaeth neu gytundeb rhyngom mewn perthynas â defnyddio ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw bryderon am ddeunydd sy'n ymddangos ar ein gwefan neu bryderon mewn perthynas â'n gwasanaethau, cysylltwch â: [e-bost wedi'i warchod]

.

en English
X
gwall: Rhybudd: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!